Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Переваги навчання на історичному факультеті:

  • Навчання у закладі найвищого – IV рівня акредитації
  • Навчальний процес забезпечують виключно доктори та кандидати наук
  • Диплом національного зразка та додаток європейського стандарту
  • Конкурентна вартість навчання
  • Унікальні для регіону освітні програми «Історія та археологія», «Прикладна політологія та політичні технології», «Міжнародні відносини»
  • Професійно спрямовані бази практик

Освітня програма «Історія та археологія»

СВО «Магістр»

Програма зорієнтована на дипломованих бакалаврів, які планують працювати в гуманітарній сфері. Здатність осмислювати перспективи розвитку людського суспільства, спираючись на історичний досвід, відкриває широкі можливості професійної діяльності в освітній, дослідницькій,  громадській сферах.

Освітня програма «Публічна історія»

СВО «Магістр»

Випускники програми поєднають якості професійного історика та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері. Конкурентною перевагою є здатність працювати експертами-аналітиками з історії в освітньому, громадському, медійному, туристичному та інших сегментах суспільства.

Освітня програма «Політичне консультування у сфері публічної політики»

СВО «Магістр»

Випускники програми – це фахівці з іміджування публічних персон, партій тавиборчих кампаній; політичні консультанти та експерти; координатори проектів та медіатори політичних конфліктів у сфері публічного управління. Посади: радник, консультант, експерт, аналітик, фасілітатор, медіатор.

Освітня програма «Публічне політика та адміністрування»

СВО «Магістр»

Програма орієнтована на держслужбовців та осіб з вищою освітою, які прагнуть реалізувати себе у сфері публічної політики на керівних посадах. Наші випускники здатні здійснювати планування та прогнозування соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку територій, їх управління, формувати та впроваджувати політику, забезпечувати медіацію.

Освітня програма «Міжнародні відносини, переклад  в міжнародних комунікаціях»

СВО «Магістр»

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, які володіють навичками усного та письмового перекладу (англійська мова). Випускники програми мають поглиблені знання з методології і методів наукових досліджень в галузі міжнародних відносин, світового прядку, міжнародної безпеки, міжнародних регіональних комплексів. Після закінчення освітньої програми випускники можуть працювати у міжнародних урядових і неурядових організаціях,  органах державної влади й управління, науково-дослідних інститутах, закладах вищої освіти, консалтингових кампаніях, think tanks, комерційних структурах, засобах масової інформації.

Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання»

СВО «Магістр»

Програма є міждисциплінарною, до реалізації якої залучені кваліфіковані викладачі історичного, юридичного, філологічного, економічного факультету і факультету іноземних мов, а також запрошені професори університетів Великої Британії і Швейцарії. Програма спрямована на розуміння складної комплексної природи війн, процесу конфліктного врегулювання та постконфліктного розвитку; різних етапів та засобів розбудови миру, подолання наслідків конфлікту та забезпечення сталого розвитку; специфіки врегулювання конфліктів та миротворчості в умовах перехідних, багатокультурних та багатоукладних суспільств; загальних проблем міжнародних відносин та міжнародної безпеки; формуванню самостійної дослідницької та проектної діяльності в умовах підвищеного попиту на кваліфікованих фахівців з питань конфліктного менеджменту, міжнародних комунікацій, медіації з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, громадського сектору, засобів масової інформації.