Обрати сторінку

Освітні програми

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія»

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних в умовах мінливого світу, які володіють фундаментальними знаннями з історії, практичними навичками вивчення та інтерпретації минулого; є інтегрованими у суспільство і здатними навчатися протягом життя, розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, використовуючи сучасні базові інструменти у професійній діяльності або навчанні та інноваційні технології.

Об’єкт вивчення: минуле України та людства в усіх його проявах, розвиток окремих народів і держав, вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення, їх узагальнення.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/op-istoriia-ta-arkheolohiia-2023/

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини»

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин зі світоглядом life-long learning, що орієнтуються в міжнародному політичному, культурному та інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в умовах мінливого світу, інформаційного суспільства, глобалізації; діяти у конфліктному середовищі; налагоджувати та підтримувати різні види комунікації з іноземними колегами зі збереженням самоідентифікації громадянина України

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/op-mizhnarodni-vidnosyny-2023/

 

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма “Публічна історія”

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які інтегрують у собі якості історика, глибоко обізнаного у сучасних досягненнях історичної науки, та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері, інтелектуально розвинених, інформованих, інтегрованих у суспільство, здатних до навчання протягом життя, які здатні розв’язувати складні проблеми публічної історії, що передбачає проведення досліджень і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/op-publichna-istoriia-2023/

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання»

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, які можуть самостійно проводити наукові дослідження війни та миру; володіють іноземною мовою на рівні, який дозволяє швидко адаптуватися до іншого культурного середовища, встановлювати і ефективно підтримувати  комунікації з колегами-іноземцями, вчасно реагувати на зміни міжнародного контексту; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності, в тому числі в умовах збройного конфлікту; спрямовують свою діяльність на захист інтересів держави і народу України.

Детальніше: https://www.donnu.edu.ua/uk/mizhnarodni-komunikatsii-ta-mediatsiia-v-umovah-konfliktnoho-vrehuliuvannia-2023/