Освітні програми

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – науковій, навчальній, виховній, культурно-масовій та адміністративній. Об’єктами вивчення виступають минуле України та людства в усіх його проявах; розвиток окремих народів і держав; вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення.

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини»

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють знаннями з історії та теорії міжнародних відносин; національної, регіональної та міжнародної безпеки; міжнародного співробітництва; міжнародних регіональних комплексів; орієнтуються в міжнародному інформаційному просторі; здатні вирішувати складні проблеми у сфері професійної діяльності; адаптуватися до нових професій в політиці в умовах політичних трансформацій інформаційного суспільства, глобалізації світу.     

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія»

Мета освітньої програми  – підготувати висококваліфікованого, конкурентно спроможного з фундаментальною професійною підготовкою з історії та археології, поглибленим знанням одного з розділів історичної науки, високою культурою мислення, аналітичними навичками; зорієнтованими в основних тенденціях соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного поступу людства; здатних використовувати набуті навички у професійній діяльності; готових адаптуватися до нових викликів в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобального інтелектуального простору.

 

Освітня програма “Публічна історія”

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які інтегрують у собі якості історика, глибоко обізнаного у сучасних досягненнях історичної науки, та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері, здатних реагувати на суспільні запити.

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма «Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях»

Програма готує фахівців, які мають поглибленні знання з методології та методів наукових досліджень, міжнародних систем, міжнародної та національної безпеки, міжнародних регіональних комплексів, іноземних мов; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводять наукові дослідження; здатні адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, культурного та мовного середовища.

 

Освітня програма «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання»

Мета програми – сприяння розумінню складної комплексної природи війн, конфліктів, процесу конфліктного врегулювання та постконфліктного розвитку; різних етапів і засобів розбудови миру, подолання наслідків конфліктів і забезпечення сталого розвитку; специфіки врегулювання конфліктів і миротворчості в умовах перехідних, багатокультурних і багатоукладних суспільств.