Обрати сторінку

Кафедра всесвітньої історії та археології

Кафедра всесвітньої історії та археології

Кафедра всесвітньої історії та археології своїми витоками уходить ще в десятиріччя Сталінського/Донецького педінституту. В утвореному на його базі 1965 р. Донецькому державному університеті предтечою нашої кафедри була кафедра загальної історії, з якої 1974 року вийшли дві нові кафедри: 1) археології, історії стародавнього світу і середніх віків, завідувачами якої в різні періоди були доценти Моруженко А.О., Посредніков В.О., Андрієнко В.П., Косіков В.А.; 2) нової та новітньої історії, яку послідовно очолювали два проректори – професори Туривненко М.І. і Єрхов Г.П. У 1999 році на базі цих двох підрозділів було створено кафедру всесвітньої історії, яку послідовно очолювали професори Єрхов Г.П., Бредіхин А.В., Литвиненко Р.О. У зв’язку зі структурними змінами на факультеті, від 1 вересня 2019 р. підрозділ перейменовано на кафедру всесвітньої історії та археології.

Кадровий потенціал кафедри складають 1 доктор і 4 кандидати наук: завідувач – д.і.н., професор Литвиненко Роман Олександрович; к.ф.н., доцент Кіпень Володимир Порфирович; к.і.н., ст. викладач Мармілова Ольга Сергіївна, к.і.н., ст. викладач Пшемицька Євгенія Олександрівна; к.і.н. Зубко Ольга Євгеніївна.

Кафедра всесвітньої історії та археології забезпечує викладання наступних навчальних курсів: «Історія Стародавнього світу», «Праісторія», «Археологія», «Історія Європи та Америки», «Історія Азії та Африки», «Історія зарубіжних слов’ян», «Історія СРСР», «Математичні методи в історичних дослідженнях», «Історія сучасного світу». Крім того, кафедра забезпечує проходження студентами І курсу археологічної практики.

Кафедра бере участь у підготовці фахівців ОКР бакалавр, магістр і доктор філософії за спеціальністю 032 – історія та археологія, а також ОКР бакалавр за спеціальностями – 035 – філологія та 061 – журналістика.

Завідувач кафедрою

Литвиненко Роман Олександрович

д.і.н., проф.

 

 

Освітні програми

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія» (СО «Бакалавр»)

Мета освітньої програми – підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – науковій, навчальній, виховній, культурно-масовій та адміністративній. Об’єктами вивчення виступають минуле України та людства в усіх його проявах; розвиток окремих народів і держав; вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення.

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Публічна історія» (СО «Магістр»)

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які інтегрують у собі якості історика, глибоко обізнаного у сучасних досягненнях історичної науки, та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері, інтелектуально розвинених, інформованих, інтегрованих у суспільство, здатних до навчання протягом життя, які здатні розв’язувати складні проблеми публічної історії, що передбачає проведення досліджень і характеризується невизначеністю умов і вимог.