Обрати сторінку

Теміров Юрій Тешабайович

Теміров Юрій Тешабайович 

к.і.н., доц., декан факультету історії та міжнародних відносин

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fCVW0VcAAAAJ

Освіта:

Донецький державний університет.

Науковий інтерес: 

Світовий порядок та ідея імперії.

Список публікацій:

1. Темиров Ю.Т., Тодоров И.Я. Всемирная история ХХ ст. 1945-1997. Учебное пособие для 11-х классов общеобразовательных школ. Киев-Донецк: ЦПА, 1997. 352 с.

2. Темирова Н.Р., Темиров Ю.Т., Тодоров И.Я. История. Интегрирован-ный курс. Учебное пособие для 10-х классов общеобразовательных школ. Киев-Донецк: ЦПА, 1998. 468 с.

3. 2. Темирова Н.Р., Темиров Ю.Т., Тодоров И.Я. История. Конец ХVІІІ – начало ХХ в. Интегрированный курс. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательной школы. Донецк: Центр подготовки абитуриен-тов, 1999. 352 с.

4. Темиров Ю.Т. Британский либерализм: к истории одного радикально-го сюжета. Гуманітарний журнал. 1999. Весна. С. 49-52.

5. 4. Темиров Ю.Т. Что такое история? (Тезисы к методологии истории). Гуманітарний журнал. 1999. № 3. С. 9-13.

6. Kipen V., Temirov Y., Todorov I. Attitudes of masses and elites in Don-bass, Galichina and Poland to NATO: level of determination and factors of influence (comparative analysis). Donetsk-Brussels, 2001. 41 p.

7. Temirov Y. Security in the Black Sea Region: Military Threats & Potential. Security in the Black Sea Region: Perspectives & Priorities. Conflict Stud-ies Research Centre. Royal Military Academy Sandhurst. March 2001. P. 43-46.

8. Темиров Ю.Т., Донец А.В. Энциклопедия заблуждений. Война. М.: Эксмо, 2004.

9. Цивілізаційна інтерпретація постбіполярного світу: погляд після 11 вересня 2001 року. Історичні та політологічні дослідження. 2002. № 2. С. 268-273.

10. Зовнішня політика України. Хрестоматія. Посібник для студентів ви-щих навчальних закладів. (Укладачі: І.М.Грідіна, П.В.Добров, Ю.Т.Теміров, І.Я.Тодоров). В 2 т. Донецьк, 2002.

11. Теміров Ю. Зовнішня політика Росії: в полоні неадекватності. Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці Донецького національного університету (серія “Міжнародні відносини”). Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2002. Випуск 2. С. 75-80.

12. Трансатлантична єдність як фактор міжнародної безпеки. NATO, Peace and International Security in XXI Century. Donetsk, 2005. P. 48-54.

13. Теміров Ю. Зовнішня політика адміністрації Буша-мол.: критика аме-риканських реалістів та лібералів. Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці Донецького національного університету (серія “Міжна-

родні відносини”). Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2005. Випуск 4. С. 56-60.

14. Теміров Ю., Тодоров І. Донецький вибір. Особливості зовнішньополі-тичних інтересів населення Донеччини. Шлях до НАТО: вимір безпеки. Лідери думок – про євроатлантичну інтеграцію України. В.В.Бадрак, С.Г.Згурець, М.М.Самусь, О.О.Набоченко. К., 2006. С. 198-203.

15. Теміров Ю.Т. Геополітичні виміри актуальності безпеки в Чорномор-ському регіоні. Вступ до міжнародних відносин. 2006. № 5. С. 49-53.

16. Temirov Y. The policy of Russia and USA in the Black Sea region: com-parative analysis. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 61. Частина 1. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2006. С. 67-69.

17. Теміров Ю. Євроатлантична стратегія України або чи потрібна нам те-орія міжнародних відносин. Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці ДонНУ. 2006. № 1. С. 33-35.

18. Безпечний світ: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів / За реда-кцією д-ра іст. наук, проф. Крапівіна О.В. Донецьк: Центр міжнародної безпеки Донецького національного університету, 2008. 148 с.

19. Теміров Ю. Крізь призму історії: порівняльна характеристика сучас-них україно-польських та україно-російських відносин. Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Historia. Redakcja Maciej Franz, Krzysztof Pietkiewicz. – Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. S. 562-574.

20. Теміров Ю.Т., Прихненко М.І. Фактор «занепаду» в трансформації зо-внішньої політики Великої Британії після закінчення Другої світової війни. Гілея. 2012. № 59. С. 809-813.

21. Теміров Ю., Майдибура К. Фактори формування нейтралістської мо-делі зовнішньої політики: трансформація інтерпретації після закінчен-ня холодної війни. Вісник Центру міжнародної безпеки. 2013. № 3-4 (31-32). С. 48-54.

22. Теміров Ю.Т. Для ефективної протидії РФ потрібно зрозуміти Путіна. Виклики та ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. 2014. № 3. С. 16-19.

23. Теміров Ю.Т. Зрозуміти Донбас – зберегти Україну. Виклики та ризи-ки. Безпековий огляд ЦДАКР. 2014. № 10. С. 10-15.

24. Теміров Ю.Т., Прихненко М.І. Концепція «безпеки особистості» у зов-нішній політиці Тоні Блера. Гілея. 2014. № 83. С. 412-415.

25. Теміров Ю., Майдибура К. Концепція «фінляндізації» України. Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2015. Випуск 36. Частина 3. С. 27-35.

26. Теміров Ю. Сучасна політична лексика: енциклопед. Словник-довідник / [І.Я.Вдовичин, Л.Я.Угрин, Г.В.Шикунов та ін.], за наук. ред.

Хоми Н.М. Львів: «Новий світ – 2000», 2015. 386 с. (В складі автор-ського колективу).

27. Теміров Ю. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я.Вдовичин, Л.Я.Угрин, Г.В.Шикунов та ін.], за заг. ред. Н.М.Хоми. Львів: «Новий світ – 2000», 2015. 492 с. (В складі авторського колективу).

28. Фактор «історичної пам’яті» у зовнішній політиці сучасної Росії. Іс-торичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск: доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Трансформації істори-чної пам’яті». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 257-266.

29. Регіональні підсистеми міжнародних відносин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Відп. ред. проф. О.П. Іва-ницька. Вінниця: ТОВ «Твори», 2018. 444 с.

30. Temirov Y. The West’s confusion: origins and implications. Social Space. Scientific Journal. 2018. 1 (15). URL: http://socialspacejournal.eu/15%20numer/The%20West’s%20confusion%20origins%20and%20implications%20-%20Yuriy%20Temirov.pdf

31. Теміров Ю. Вільсон, Вудро. Американський президенціалізм: інсти-тут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогоден-ня. Біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, С.М. Дерев’янко, М.П. Требін та ан.; за наук. ред. Н.М. Хоми. Львів. Новий світ-2000, 2018. С. 213-220.

32. Теміров Ю. Версальський порядок: столітня тінь гетерогенності. Істо-ричні і політологічні дослідження. Вінниця: ДонНУ імені Василя Сту-са, 2019. С. 17-22.

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач: Сучасні дослідження війни та миру, Концептуальна історія Заходу, Історія МВ, Аналіз зовнішньої політики.