Обрати сторінку

Попов Володимир Юрійович

Попов Володимир Юрійович 

д.ф.н., проф.

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=oSFJ9LAAAAAJ

Освіта: Ростовський державний університет, філософ, викладач філософії (1989)

Праці за останні 5 років:

1. Weltkriegsphilosophie і філософська антропологія Макса Шелера // Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. – Вип. 13. – Дніпро: ДНУЗТ, 2018.– С. 134-141. (у співавт. з О.В. Поповою). http://ampr.diit.edu.ua/issue/view/7514

2. Від єресі до догми: передісторія категорії «світогляд» // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – №1. – С.410-415.

3. Мировоззрение или миросозерцание: исторические метаморфозы // Вісник Донецького національного університету. Серія філософські науки. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – № 1. – С.43-53.

4. Народження концепту «Weltanschauung» // Університетська кафедра– № 5. – 2016. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 81-90.

5. Доктрина «християнського світогляду» в сучасному неокальвінізмі // Δόξα / Докса Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса: 2018. – Вип. 2 (28). – С. 59-67.

6. Специфіка православної ідентичності в контексті становлення ПЦУ // Практична філософія. 2019. – №2(72). – С. 172-175.

7. Філософія: навчально-методичний посібник для студентів. – Вінниця: «Нілан-ЛТД», 2017. – 220 с.

8. Соціальна ідентичність: теоретичні засади та історичні метаморфози: монографія. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 175 с. (у співавт. з О.В. Поповою).

9. Патрологія: навчальний посібник для слухачів. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – 180 с.

10. Яка філософія потрібна новій Україні? // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 14-15 травня 2015 р. – Житомир: PS, 2015. – С.200-202.

11. Чи існує ментальна реальність? // «Philosophed 2015», Міжн. наук. конф. (2015; Київ). Міжнародна наукова конференція «Philosophed 2015», 25-26 лист. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: Р.О. Лексіков [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С. 53-57.

12. Світоглядна війна vs постмодерністський симулякр: до визначення сутності конфлікту в Донбасі // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Красноармійськ, ДонНТУ, 17–18 березня 2016 року) / Вст. сл. проф. Кашуба М. В., відп. ред. проф. Нікульчев М. О. – Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С. 217-221.

13. Війна на Донбасі та постмодерна реальність // Антропологічні виміри філософських досліджень: матеріали 5-ої міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р. – Д.: ДНУЗТ, 2016. – С. 106-108. (у співавт. з О.В. Поповою).

14. Дискурс ідентичності та конфлікт на сході України // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 20-21 травня 2016 року) / ред. кол: І.Д. Пасічник, Д.М. Шевчук та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 17. – С. 301-303. (у співавт. з О.В. Поповою).

15. Метафізика в Україні: реабілітація чи стагнація? // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей V всеукраїнської наукової

конференції 3 листопада, м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С.13-15.

16. ΑỈΡΕΣΙΣ як філософська школа епохи пізньої античності // Матеріали доповідей учасників історико-філософських читань пам’ті Марата Вернікова «Історія філософії як історія філософських традицій», 29- 30 червня 2017 р., м. Одеса: збірка доповідей / За ред. С. Г. Секунданта. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – С.10-17. (у співавт. з О.В. Поповою).

17. Леонтович у Гришино: епізод життя українського інтелігента на початку минулого сторіччя // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 60-річчя утворення кафедри філософії й 80-ти річчя утворення кафедри історії і права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19-20 квітня 2018 року) / Вст. сл. ректор ДВНЗ «ДонНТУ» Ляшок Я.О., відп. ред. проф. Нікульчев М. О. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – С. 206-210. (у співавт. з О.В. Поповою).

18. Ще раз про походження поняття «світогляд» // “Дні науки філософського факультету – 2018”, Міжн. наук. конф. (2018; Київ). Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2018”, 26-27 квіт. 2018 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: У. В. Мовчан [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2018. – Ч. 1. – С. 48-50. (у співавт. з О.В. Поповою).

Дисципліни: історія філософії, метафізика, логіка, патрологія, соціальна філософія.