Петрова Інна Володимирівна

Петрова Інна Володимирівна

к.і.н.

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_JSSa0AAAAAJ&hl=ru

Освіта: Донецький державний університет, спец.: «Історія», кваліфікація за дипломом «Історик. Викладач історії» (1992-1997 рр.). Диплом з відзнакою КВ № 901348.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Топографічні описи України кінця XVIII – початку ХІХ ст. (проблема атрибуції та інформативної репрезентативності джерел)» та рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06. – «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», диплом ДК № 021766. У 2016 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента (Атестат доцента 12-ДЦ №046162 від 25 лютого 2016 р.).

Наукові інтереси: історія дизайну, історія монументального мистецтва України; джерелознавство історії України.

Список публікацій: автор понад 70 наукових та науково-методичних праць.

1. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія України» для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства» / Петрова І.В. Красноармійськ, ДонНТУ, 2015 р. 56 с.

2. Еволюція військово-топографічних описів наприкінці ХІХ ст. як системний принцип розвитку військової статистики Російської імперії // Волинські історичні записки. Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. Т.10. С.34-43.

3. Олександр Оттович Шмідт (1833-1916): штрихи до біографії та наукової діяльності // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. Вип. 10. Дніпропетровськ: НГУ, 2013. С. 158-167.

4. «Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи» як різновид військово-статистичних оглядів // Гілея. 2013. № 77 (10). С.89-92.

5. Історія проведення топографічних зйомок та тріангуляційних робіт у Подільській, Київській та Волинській губерніях (перша половина ХІХ ст.) // Гуманітарний журнал. 2013. № 3. С. 11-19.

6. Реконструкція джерельної бази військово-топографічних описів України кінця 40 – початку 50-х рр. ХІХ ст. // Схід. 2013. № 5 (125). С.158-164.

7. Деятельность Симферопольской межевой конторы (1829 – 1843 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12(38). Ч. 3. С. 162-166.

8. Значення військово-топографічних описів для реконструкції рівня життя населення українських міст у ХІХ ст. // Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIІІ – ХІХ ст. Збірник наукових праць. – Київ, 2013. С.173-186.

9. «Економічні примітки» до генеральних планів та атласів як джерело з історії України // Наукові записи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. У двох частинах. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. Вип.2. Ч.2. С. 255-261.

10. Теоретичні та методичні засади Генерального межування в Російській імперії // Гуманітарний журнал. 2013. №4. С.122-128.

11. Військово-топографічні описи як один з напрямів розвитку військової статистики Російської імперії початку ХІХ ст.// Грані історії: Зб. наук праць. Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. С. 168-177.

12. Генеральне межування Південної України (історико-правовий аспект) // Схід. 2014. № 6 (125). С.158-164.

13. Ревізькі «сказки» як джерело історичної демографії локальних територій України (на прикладі села Темрюк Олександрівського повіту Катеринославської губернії) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. У трьох частинах. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. Вип. 2. Ч. 3. С. 130-140.

14. Петрова І.В. Військові обивателі слободи Мартової: зміни у демографічній структурі населення (1782-1835 рр.) // Гуманітарний журнал. 2015. №1-2. С.46-54.

15. Міждисциплінарні зв’язки курсу «Історія української та зарубіжної культури» (на прикладі вивчення авангардного мистецтва) // Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Випуск 2 (17). Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2015. С. 113-122.

16. Описи Київського (1869 р.), Одеського (1871 р.) та Харківського (1871 р.) військових округів: історія створення та джерельна основа документів // Історичні та політологічні дослідження. 2017. №1. С. 153-185.

17. Категорії фемінності та маскулінності як складові гендерних стереотипів крізь призму сучасних арт-практик: українській досвід // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of education and Sciences Development Prospects for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Repulic of Poland/ 20-21 July 2018. Volume 5.Stalowa Wola: Izdevnieciba«Baltija Publishing», 2018. Р.199-202.

18. Глобальні проблеми сучасності та їх віддзеркалення в українському візуальному мистецтві // Креативність як феномен людського буття в культурі: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (Вінниця, 26-28 квітня 2018 р.) / відп. ред. І.П.Петрова, редколегія: В. В. Краснікова, О. В. Антонюк, Н. П. Шаповалова, О.П. Жаровська, Г.І. Лазаренко. Вінниця: ДонНУ, 2018. С.261-267.

19. Слобідська межова контора (1769-1781/1782): структура, особовий склад, функції // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 27 / Донецький національний університет імені Василя Стуса; гол. ред. д-р іст. наук, проф. О. В. Стяжкіна; співголова ред. кол. д-р іст. наук, проф. В. А. Моргун. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.

20. Діяльність Бессарабської обласної межової контори (1818–1891 рр.): законодавчі новації та повсякденна практика // Історичні та політологічні дослідження. 2018. №1. С. 35-55.

Дисципліни, викладання яких забезпечує викладач: «Історія сучасного світу»; «Мистецтвознавство»; «Історія Європи та Америки (середньовічна Європа)», «Історія Європи та Америки (новий час).