Обрати сторінку

Про кафедру 

Кафедра філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса була створена в 1965 р. Протягом існування вона реалізує активну наукову й освітню діяльність на всіх факультетах університету. У різні роки керівництво кафедрою здійснювали відомі вітчизняні вчені та суспільні діячі: М. В. Смирнов, В. В. Альохін, В. М. Мельников, В. А. Капустін, Т. О. Андрєєва, Р. О. Додонов. З 1 вересня 2017 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Володимир Юрійович Попов. На кафедрі склалася наукова школа «Філософські виміри соціальної реальності», декілька поколінь викладачів утворили процес спадкоємності наукових, педагогічних та корпоративних традицій. Зараз на кафедрі працюють п’ять штатних викладачів, з яких 2 доктори філософських наук, професори (В. Ю. Попов, О. В. Білокобильський) і 3 кандидати філософських наук, доценти (В. П. Кіпень, В. В. Білецький, М. В. Лукашенко).

Протягом більш ніж п’яти десятиліть існування кафедри філософії як загальноуніверситетського підрозділу значна увага приділялась і приділяється удосконаленню педагогічної та лекторської майстерності викладачів. З серпня 2019 року кафедра підпорядкована факультету історії та міжнародних відносин.

Науково-педагогічним персоналом кафедри видається значна кількість навчальної та навчально-методичної літератури.

Сьогодні діяльність кафедри філософії зосереджується на дослідженні широкого кола філософських проблем з метою реалізації нового підходу до викладання філософії в вузі, згідно вимог реформування вищої освіти за Болонською програмою навчання. Принциповою методологічною основою викладання філософських дисциплін, яке забезпечується кафедрою філософії, є поєднання історико-хронологічного та проблемного підходів. Викладачі кафедри забезпечують наукову та методичну базу для читання різних базових і спеціальних дисциплін.

Наукова робота кафедри здійснюється за напрямами:

· видання монографій;

· розроблення і публікація підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри;

· підготовка наукових статей викладачами кафедри;

· участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах;

· організація науково-дослідної роботи студентів факультетів ДонНУ імені Василя Стуса;

· керування науковою роботою аспірантів кафедри;

· підготовка і захист кандидатських та докторських дисертацій;

· участь у діяльності наукових організацій.

На кафедрі філософії відкрита аспірантура. З 2002 по 2014 рік на базі кафедри філософії працювала Спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії». За цей час в раді успішно пройшли процедуру захисту майже 60 дисертацій, присвячених актуальним проблемам соціальної філософії.На кафедрі планується відкриття магістерської програми за спеціальністю 033 «філософія».

Кафедра веде активну просвітницьку та виховну роботу з студентами та аспірантами. Зокрема працює студентський дискусійний філософській клуб, який проводить свої регулярні засідання.

Кафедра філософії підтримує міжнародні зв’язки з університетами Польщі, Чехії, Білорусії, Словаччини, Болгарії тощо. Викладачі, аспіранти і студенти беруть участь у закордонних конференціях, публікують роботи в іноземних наукових виданнях, обмінюються досвідом із колегами з інших країн.

Кафедра філософії ДонНУ імені Василя Стуса входить до складу Українського філософського фонду — всеукраїнської організації, яка об’єднує професійних філософів країни.