Обрати сторінку

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки

 

Кафедра історії України та спеціальних галузей історичної науки сформована у 2019 р. шляхом об’єднання двох підрозділів – кафедри історії України (від 1966 р.) та кафедри спеціальних галузей історичної науки (від 1969 р.). Кафедрою історії України у різні роки керували І. І. Колодяжний, О. Й. Прийменко, Р. Д. Лях, П. В. Добров, О. М. Бут. На чолі кафедри спеціальних галузей історичної науки стояли: В. Ф. Близнюк, Р. Д. Лях, В. О. Пірко. Нині об’єднану кафедру очолює Н. Р. Темірова.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

Колектив реалізує дві ініціативні науково-дослідні теми: «Історія України в контексті всесвітньої історії: актуальні проблеми дослідження» (керівник – Бут О. М.), «Історична наука як фактор історичної пам’яті» (керівник – Темірова Н. Р.). Спільно з дослідниками з Харківського, Дніпровського, Запорізького, Одеського національних університетів кафедра бере участь у реалізації міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст».

В.о. завідувача кафедрою

Темірова Надія Романівна

д.і.н., проф.

професор Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

Освітні програми

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія» (СО «Бакалавр»)

Мета освітньої програми – підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – науковій, навчальній, виховній, культурно-масовій та адміністративній. Об’єктами вивчення виступають минуле України та людства в усіх його проявах; розвиток окремих народів і держав; вивчення політичних, соціально-економічних, історико-культурних процесів і явищ з найдавніших часів до сьогодення.

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Історія та археологія» (СО «Магістр»)

Мета освітньої програми  – підготувати висококваліфікованого, конкурентно спроможного з фундаментальною професійною підготовкою з історії та археології, поглибленим знанням одного з розділів історичної науки, високою культурою мислення, аналітичними навичками; зорієнтованими в основних тенденціях соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного поступу людства; здатних використовувати набуті навички у професійній діяльності; готових адаптуватися до нових викликів в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобального інтелектуального простору.

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Освітня програма «Публічна історія» (СО «Магістр»)

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які інтегрують у собі якості історика, глибоко обізнаного у сучасних досягненнях історичної науки, та навички трансляції академічного знання про минуле у публічній сфері, здатних реагувати на суспільні запити.