Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра історії України

Кафедра історії України була заснована у 1966 році. Сьогодні тут працюють 6 викладачів, серед яких: два професори, доктори історичних наук; чотири доценти, кандидати історичних наук.

Майже всі викладачі кафедри — випускники історичного факультету Харківського (державного) національного університету ім. В.Н. Каразіна та Донецького національного (державного) університету.

Основні курси, які читаються сту­дентам, — «Історія України з най­давніших часів до сьогодення» та «Українська етнологія». Кафедра також забезпечує вивчення історії України на юридичному, хімічному та філо­логічному факультетах. Викладачі кафедри проводять заняття зі спеціаль­них курсів, які доповнюють і поглиб­люють загальний курс. Серед них — спецкурси «Керівники промисловості — новатори управлінських рішень завдань довоєнних п’ятирічок», «Парадигма радянської індустріалізації України в міжвоєнну добу: історичний досвід і уроки», «Історія національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.)», «Історія релігії і церкви в Україні», «Історія освіти і науки в Україні», «Україна в роки Другої світової війни», «Методика викладання історії у вищих навчальних закладах», «Регіони України: історичний досвід і перспективи розвитку», «Стаханівський рух: міф і правда історії промисловості», «Велич особистості: реабілітовані жертви тоталітарної влади в Україні».

У роботі зі студен­тами викладачі ви­користовують різно­манітні форми та за­соби навчання та контролю у межах Болонського процесу: лекції, семінари, модульний контроль, ко­локвіуми, співбесіди, написання студента­ми контрольних, кур­сових, дипломних та магістерських робіт, тестування за комп’ютерними про­грамами, за­ліки та екзамени.

Якість навчальної та методич­ної роботи співробітників кафедри забезпе­чується їх науково-дослідною діяльністю, яка ведеть­ся у відповідності до загальнокафедральної теми «Історія України в контексті всесвітньої історії: актуальні проблеми дослідження» (більш детально див. Наукова діяльність). Викладачі активно залучають до науково-дослідної роботи студентів, які беруть участь в університетських, регіональних, всеукраїнських і міжна­родних наукових конфе­ренціях, публікують власні наукові роботи.

Науковий авторитет співробітників кафедри є підґрунтям, на якому базується їх участь у науково-видавничій діяльності. Також усі викладачі кафедри активно співпрацюють із засобами масової інформації.

Співробітники кафедри виконують керівні, організаційні та розпорядницькі функції на історичному факультеті та в університеті в цілому: виконувач обов’язків завідувача кафедри історії України проф. Бут О.М. працює в університеті з 1974 р., пройшов шлях від аспіранта до професора кафедри історії слов’ян (з 1992 р.), був членом Вченої ради університету, гуманітарної ради університету; є членом Спеціалізованої вченої раду з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Членами вченої ради історичного факультету є професор О.М. Бут і доцент М.О. Бистра.

Успіхи співробітників кафедри у викладацькій та науковій діяльності отримали високу оцінку. Виконувачу обов’язків завідувача кафедри історії України Буту О.М. присвоєно почесне звання «Відмінник освіти України» (1996), він нагороджений медаллю «За доблестный труд» (1970), почесною грамотою Верховної Ради України та медаллю «За заслуги перед українським народом» (2004), золотою медаллю імені М.І. Туган-Барановського Академії економічних наук України, грамотами Міністерства вищої і середньої освіти УРСР (1977), Міністерства вищої і середньої освіти СРСР (1982), Верховної Ради України, Донецької обласної ради депутатів та Державної адміністрації Донецької області. Лауреат премії ім. Дмитра Яворницького, «Заслужений професор Донецького національного університету» (2013). Доцент М.О. Бистра нагороджена грамотою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (2012).