Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра спеціальних галузей історичної науки

Кафедра спеціальних галузей історичної науки започаткована на історичному факультеті Донецького державного університету в 1969 р. з ініціативи проректора з навчальної роботи В.Ф. Близнюка, який і очолював її до 1980 р. В 1980-1985 і 1992-2009 рр. завідував кафедрою В.О. Пірко, в 1985-1992 р. – Р.Д. Лях. З 2009 р. кафедру очолює професор Н.Р. Темірова.

Протягом майже п’яти десятиліть кафедра пройшла шлях становлення і визначення свого місця в структурі університету та в системі історичної науки в Україні. 2014 р. за ініціативою колективу кафедри вона змінила назву з «Кафедра історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії» на «Кафедра спеціальних галузей історичної науки». У різні роки на кафедрі працювали доктори історичних наук, професори Р.Д. Лях, В.І. Петренко, В.О.Пірко, А.В.Гедьо, кандидати історичних наук, доценти В.Ф. Близнюк, В.І. Ізюмов, В.А. Косіков, А.М. Михненко, Г.П. Морозова, А.Т. Сайко, Т.І. Сорока, Є.М. Стуканов, М.П. Троян.

На кафедрі працюють 5 викладчів і 2 співробітники:

  Темірова Н.Р., доктор історичних наук (07.00.01 – історія України), професор;

  Курзенкова А.О., кандидат історичних наук (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни);

  Мартинчук І.І., кандидат історичних наук (07.00.01 – історія України), доцент;

  Отземко О.В., кандидат історичних наук (07.00.01 – історія України), доцент;

  Курзенков М.С., старший викладач;

  Дудник К.О., завідувач навчальної лабораторії;

  Дейнека О.О., лаборант.

kaf2.jpg kaf3.jpg
Завідувач кафедри та завідувач лабораторії, 2015 рік I.I. Мартинчук та А.О. Курзенкова, 2016 рік

Викладачі кафедри забезпечують вивчення дисциплін для студентів спеціальності «Історія та археологія»

Нормативні дисципліни:

 • Археологія
 • Антропологія
 • Вступ до спеціальності
 • Етнологія
 • Історична географія
 • Історичне краєзнавство
 • Історіографія
 • Методика роботи з історичними джерелами
 • Методика викладання історії у вищій школі
 • Методика навчання історії
 • Музеєзнавство
 • Політична географія
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Студіювання історичних джерел

Вибіркові дисципліни:

 • Джерела з історії Донеччини
 • Етнічна демографія
 • Етнічна історія України
 • Історія матеріальної культури
 • Зарубіжна архівна україніка
 • Мемуарні джерела з історії України
 • Сучасна українська історіографія
 • Феномен вікінгів: сучасний науковий вимір

Викладачі кафедри організують проходження студентами спеціальності «Історія та археологія» навчальних і виробничих практик:

 • археологічна – 1 курс СО «Бакалавр»
 • архівно-музейна – 2 курс СО «Бакалавр»
 • краєзнавча – 3 курс СО «Бакалавр»
 • педагогічна – 4 курс курс СО «Бакалавр»
 • виробнича – 2 курс СО «Магістр»
kaf7.jpg kaf8.jpg
Археологічна практика в с. Новотроїцьке, 1992 рік Краєзнавча практика в с. Торське Краснолиманського району, 1997 рік

Серед наукових здобутків членів кафедри – колективні та індивідуальні дослідження. Серед перших – «Історія міст і сіл УРСР. Донецька область» (за участю В.Ф. Близнюка і В.О. Пірка), «История родного края» (за участю Пірка В.О.), «Донеччина. Перехрестя цивілізацій» (за участю В.О. Пірка, Н.Р.Темірової), «Топографічний опис Харківського намісництва кінця XVIII ст.» (за участю Пірка В.О.).

Індивідуальні дослідження представлені монографіями викладачів: В.О. Пірко «Северное Приазовье в XVI-XVIII вв.», «Заселення Степової України в XVI- XVIII ст.» (1998), «Джерела до історії населених пунктів Донеччини XVI-XVIII ст.» (2001), «Галицьке село наприкінці ХVІІ-першій половині ХVІІІ ст.» (2006), «Заселення Донеччини XVI-XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел)» (2003), «Оборонні споруди межиріччя Дніпра і Сіверського Дінця (2-а пол. XVIІ-XVIII ст.)» (2007), «Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст.» (2004), Н.Р. Темірова «Поміщики України в 1861-1917 рр.: соціально-економічна еволюція» (2003), А.О.Курзенкова «Скандинавські руни як носії історичної пам’яті: східноєвропейський аспект» (2017) та інші.

Викладачі разом з аспірантами та докторантами протягом 2010–2015 рр. опрацьовували науково-дослідну тему «Актуальні проблеми історіографії та джерелознавства історії України».

З 1998 р. при кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. За цей період підготовлено і захищено 32 кандидатські та 2 докторські дисертації. На даний момент в аспірантурі кафедри навчаються 4 аспірантів і пошукач, які працюють над проблемами історіографії та джерелознавства історії України.

 • Донеччина. Перехрестя цивілізацій / В.О. Пірко, Н.Р.Темірова та ін. Донецьк, 2007.
 • Пірко В.О. Оборонні споруди межиріччя Дніпра і Сіверського Дінця (2-а пол. XVIІ-XVIII ст. Донецьк: Східний видавничий дім, 2007.
 • Темірова Н.Р. Велике польське землеволодіння у Правобережній Україні в другій половині ХІХ століття. Miedzyzaborowe kontakty ziemianztwa / Wieslaw Caban, Stanislaw Wiech. – Kielce: Widawnictwo Uniwersitety Humanistychno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – S. 71-84.
 • Польське національне повстання 1863-1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів / Гудь Б., Кривошея І., Темірова Н., Присяжнюк Ю., Шандра В. та ін. Умань:ФОП Жовтий, 2014. С 144-158.
 • Темірова Н.Р.Василь Пірко – дослідник по життю. Нові сторінки історії Донбасу : Зб.статей. Кн.25. 2016. С. 100-109.
 • Темірова Н.Р.Mykhailo Hrushevsky: The Historian on the Background of the Epoch. History, art, literature and culyure in Black sea region and South caucasus (HALC-2016). Tbilisi, Georgia, 2017. Vol. I. P.229-238.
 • Мартинчук І.І. Основи педагогічної майстерності: посібник. - Донецьк, ДонНУ, 2010. 88 с.
 • Мартинчук І.І. Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. «Історія». Хмельницький: ХНУ, 2015. 175 с.
 • Мартинчук І.І. Курс лекцій спеціального курсу «Авторські школи» для спеціальності «Історія». Вінниця: ДонНУ, 2016. 90 с.
 • Мартинчук І.І. Методика викладання історії в школі: навч. посіб. для студ. спец. «Історія» (ел. підручник, MOODLE ДонНУ імені Василя Стуса). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. 210 с.
 • Отземко О.В. Особові фонди учасників революційних подій 1917-1918 рр. на Донеччині в Державному архіві Донецької області. Чорноморський літопис: Науковий журнал. Вип.3. Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. П.Могили, 2011. С.66-69.
 • Отземко О.В. Мемуарні джерела в українській історіографії XVIII – першої половини ХІХ ст. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Вінниця: ДонНУ, 2016. Вип.1 (59). С.132-145.
 • Отземко О.В. Програмні документи політичних партій України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: матеріали до практичних занять. Вінниця : ДонНУ, 2015. 110 с.
 • Отземко О.В. Методичний комплекс навчальної дисципліни «Історична географія» для студентів спеціальності «Історія» / О. В. Отземко. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 48 с.
 • Курзенкова А. О. Скандинавські руни як носії історичної пам’яті: східноєвропейський аспект: Монографія. Вінниця, 2017.
 • Курзенкова А. О. Наукове опрацювання скандинавських рун як історичного джерела на межі ХХ-ХХІ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. У двох частинах. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 2. Ч.2. С. 199-203.
 • Курзенкова А. О. Інформаційні можливості скандинавських рунічних нарисів як протокниг. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 2014. Вип. 22. С. 121-129.
каф9.jpg kaf61.jpg
Випуск 2015 Випуск 2016